TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI ( SỬA ĐỔI)

Ngày 15/02/2023 14:45:44

UBND xã Xuân Lẹ ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi

Thực hiện Nghị quyết 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về ban hành kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai( sửa đổi). Thực hiện kế hoạch 21/KH-UBND huyện Thường Xuân ngày 02 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Thường Xuân về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai ( sửa đổi)
UBND xã Xuân Lẹ ban hành kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai ( sửa đổi)
1.jpg
2.jpg
3.jpg

z4111323172334_82d37f2b00e305d492413d88a5157cb1.jpg
Các văn bản khác được đính kèm trên bài viết này, thông báo và tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân trong xã được biết và đóng góp ý kiến gửi về UBND xã Xuân Lẹ ( nếu có).

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI ( SỬA ĐỔI)

Đăng lúc: 15/02/2023 14:45:44 (GMT+7)

UBND xã Xuân Lẹ ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi

Thực hiện Nghị quyết 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về ban hành kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai( sửa đổi). Thực hiện kế hoạch 21/KH-UBND huyện Thường Xuân ngày 02 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Thường Xuân về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai ( sửa đổi)
UBND xã Xuân Lẹ ban hành kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai ( sửa đổi)
1.jpg
2.jpg
3.jpg

z4111323172334_82d37f2b00e305d492413d88a5157cb1.jpg
Các văn bản khác được đính kèm trên bài viết này, thông báo và tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân trong xã được biết và đóng góp ý kiến gửi về UBND xã Xuân Lẹ ( nếu có).

Từ khóa bài viết: