Thường trực Đảng Ủy

Ngày 14/03/2014 09:19:06

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ
1. Bí thư: Vi Văn Tuyến
Điện thoại:
Thư điện tử: vituyen1973@gmail.com
2. Phó Bí thư thường trực:Lò văn Bình
Điện thoại:01252270795
Thư điện tử:

3. Phó bí thư - Chủ tịch UBND: Cầm Bá Lưu
CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG
1.Văn phòng đảng ủy xã
1. Văn phòng: Cầm Bá Chái
Điện thoại:0918896358
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ
1. Bí thư: Vi Văn Tuyến
Điện thoại:
Thư điện tử: vituyen1973@gmail.com
2. Phó Bí thư thường trực:Lò văn Bình
Điện thoại:01252270795
Thư điện tử:

3. Phó bí thư - Chủ tịch UBND: Cầm Bá Lưu
CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG
1.Văn phòng đảng ủy xã
1. Văn phòng: Cầm Bá Chái
Điện thoại:0918896358